Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE VIA de ORC


1. Bezwaar

Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in het kader van het reserveren op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging. De contactgegevens van ons etablissement staan vermeld in het boekingsbevestigingsdocument. Deze voorwaarden regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging ervan. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de specifieke voorwaarden voor het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Ze zijn van toepassing op alle online boekingen via ons platform.

2. Reserveren

De klant kiest de diensten die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform.Hij erkent de aard, de bestemming en de reserveringsvoorwaarden van deze diensten te hebben gelezen en alle nodige informatie te hebben verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften. Onze verantwoordelijkheid kan in dit opzicht niet worden aangegaan. De reservering wordt beschouwd als aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

3. Boekingsproces

Reserveren gaat online via ons reserveringsplatform. De klant moet alle gevraagde informatie op de reserveringsvoucher of het reserveringsformulier invullen. De klant verklaart de juistheid van de verstrekte informatie. Zodra de diensten zijn gekozen, omvat het reserveringsproces het invoeren van de betalingsgegevens (indien een garantie of vooruitbetaling vereist is), het raadplegen en accepteren van de algemene verkoopvoorwaarden en de specifieke voorwaarden van het gereserveerde tarief, alvorens de reservering te valideren.

4.Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform stuurt onmiddellijk een reserveringsbevestiging per e-mail om de ontvangst van de reservering van de klant te bevestigen. Deze bevestigingsmail vat de details van het contract samen, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het geselecteerde tarief, evenals informatie over de dienst na verkoop en de contactgegevens van onze vestiging voor eventuele klachten.

5. Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd.De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, gratis of tegen betaling.

6. Verbruik van de dienst

Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant zal vragen het pand te verlaten zonder enige vergoeding en/of terugbetaling, indien de betaling reeds is uitgevoerd. Er wordt verwacht dat alle reserveringen op het geplande tijdstip beginnen en er kan geen restitutie worden aangevraagd in geval van late aankomst.Afhankelijk van de door de klant ingeroepen omstandigheden, de beschikbaarheid van diensten en ter beoordeling van het management, kan overwogen worden om de reservering te verplaatsen

7. Aansprakelijkheid

De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn alleen ter informatie en zijn niet contractueel. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten ter illustratie van de etablissementen een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het moment van de reservering en de dag van het gebruik van de dienst. In geval van overmacht, onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of vooruitbetaling niet geautoriseerd door de bank aan toonder, wijst het etablissement alle verantwoordelijkheid af voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de reservering.Elke reservering of betaling die als onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus wordt beschouwd als gevolg van het gedrag van de klant, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, zonder afbreuk te doen aan eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures tegen hem. Gasten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en dienen zich te houden aan de veiligheidsregels en instructies van het personeel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel, materiële schade of enig ander gevolg als gevolg van het niet naleven van de regels of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten. Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen tijdens de activiteit.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de vestiging schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

9. Prijs

De prijzen van de gereserveerde diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. Ze worden aan de klant bevestigd voor het bedrag van alle belastingen inbegrepen (TTC) en in de handelsvaluta van onze vestiging en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving in een andere valuta wordt gedaan, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Aanvullende diensten zijn, tenzij anders aangegeven, niet bij de prijs inbegrepen. Lokale belastingen, toeristenbelasting, enz., indien van toepassing, dienen tijdens het verblijf ter plaatse te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de reservering, en elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch toegepast op de prijzen die tijdens de facturering worden aangegeven. Elke nieuwe wettelijke of reglementaire belasting die door de bevoegde autoriteiten wordt opgelegd, zal eveneens worden doorberekend in de prijzen die tijdens de facturatie worden aangegeven.

10. Betaling

De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering behalve voorwaarden of speciale tarieven, met een creditcard of een privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden die worden geboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door rechtstreeks in het daarvoor bestemde gebied (invoer beveiligd door SSL-codering) het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling wordt tijdens het verblijf in het etablissement gedaan, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant als forfaitaire vergoeding debiteren van het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden . Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... Bij een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch genereren, het originele bestand is gewaarmerkt en online beschikbaar op het internetadres dat door de vestiging is opgegeven.

11. Privacy

De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonsgegevens mee te delen aan derden, op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties van elloha.com in het kader van deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenbeschermingscharter persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract.De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden jegens de vestiging om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

12. Akkoord van bewijs

De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. zullen onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en verhindert dat de klant of het etablissement alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract nakomt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

14. Geschillenbeslechting

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermingsbepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van verblijf van de consument.

15. Geheel

Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in dalende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting.Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.

16. Overheersende taal

De voertaal in geval van interpretatieverschillen is het Frans. In geval van conflict of tegenstrijdigheid tussen de vertaalde versies en de Franse versie, prevaleert de Franse versie.